Kihons

Il s’agit d’exercices seuls ou à deux qui permettent de maîtriser les fondements du jo.

Kihon Tandoku (seul)*

 1. Honte uchi          
 2. Gyakute uchi      
 3. Hiki otoshi uchi    
 4. Kaeshi tsuki        
 5. Gyakute tsuki       
 6. Maki otoshi          
 7. Kuri tsuke            
 8. Kuri anashi          
 9. Tai atari                
 10. Tsuki hazuchi uchi 突外打
 11. Do barai uchi       
 12. Tai hazuchi uchi   

 

 1. Honte uchi 
 2. Gyakute uchi 
 3. Hiki otoshi uchi 
 4. Kaeshi tsuki 
 5. Gyakute tsuki 
 6. Maki otoshi 
 7. Kuri tsuke 
 8. Kuri anashi
 9. Tsuki hazuchi uchi 
 10. Do barai uchi 
 11. Tai hazuchi uchi (gauche) 打 / Tai hazuchi uchi (droite)

Kihon sotai (à deux)

 1. Honte uchi
 2. Gyakute uchi
 3. Hiki otoshi uchi
 4. Kaeshi tsuki
 5. Gyakute tsuki
 6. Maki otoshi
 7. Kuri tsuke
 8. Kuri anashi 
 9. Tai atari
 10. Tsuki hazuchi uchi
 11. Do barai uchi
 12. Tai hazuchi uchi